Verksamhet

Kompassens uppdrag är att sörja för en trygg och samtidigt utmanade lärandemiljö. Vårt mål är att aktivt och medvetet arbeta för att varje barn ska känna sig respekterat och omtyckt. Vi arbetar givetvis för att ha en giftfri förskola.

När vi planerar vår verksamhet utgår vi ifrån LpFö 18; vårt systematiska kvalitetsarbete ( Där barn och föräldrar har inflytande); samt förstås barnens behov och intressen. På så sätt blir tillvaron lustfylld, intressant och meningsfull.

På vår förskola tycker vi att leken är mycket viktig för att stimulera fantasi och motorik; kunna bearbeta upplevelser; lära sig lösa konflikter; utveckla relationer till varandra och omvärlden och för att den är rolig och lustfylld! Vi pedagoger stödjer, strukturerar, uppmuntrar och utvecklar leken tillsammans med barnen.

Barn vid en matta med klossar och en programmerbar robotmus
Personalen har gått en utbildning hos IT-klubben och nu har vi skaffat en robotmus som barnen får lära sig att programmera!

Planeringsdagar sker två gånger per termin och då är förskolan stängd, dessa dagar löser man sin egen barnomsorg. Kompassen håller sommarstängt v 29-31, under denna period behöver man själv lösa sin barnomsorg.

Verksamhetens intäkter utgörs av den kommunala elevpengen samt förskoleavgifter. Förskoleavgiften betalas av föräldrarna och är inkomstbaserad. Kompassen har valt att följa den kommunala maxtaxan i Timrå.

Digital teknik i förskolan

1 juli 2019 fick förskolan en ny reviderad läroplan och nu står det mer tydligt i den om digital teknik. Och eftersom förskolans läroplan, Lpfö – 18, är vårt styrdokument i arbetet så har vi nu börjat med att införa digital teknik i arbetet med barnen.

“Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen.

Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.” (Lpfö -18 s. 9. )

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen.

Förskollärare ska ansvara för att barnen får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
(Lpfö -18 s. 14 – 15 )

Med hjälp av digital teknik kan vi skapa en intressant och lärorik lärmiljö för barnen men det betyder inte att det vi gjort innan tas bort till förmån för digitala verktyg. Snarare blir de digitala verktygen ett komplement till de verktyg vi använt innan. Där kommer också pedagogerna in som en viktig del för att kunna avgöra vad som passar bäst att använda sig utav i de olika lärsituationerna.

Hur arbetar barnen med digital teknik på vår förskola?

Vi använder oss bland annat av:
● Lärplatta med olika appar för att exempelvis skapa film, programmera och spela in ljud
● Digitalkameror
● Greenscreen
● Projektor
● Bluebot
● Programmering, både digitalt och analogt

Med hjälp av dessa digitala verktyg kan barnen bli egna producenter för att kunna göra film, böcker m.m av eget material. Genom att använda oss utav greenscreen kan vi också på ett enkelt sätt få in lite källkritik i arbetet med barnen.

Kristen värdegrund

Föreningen består av medlemmar som är både troende och icke troende. Alla är givetvis lika välkomna. Vår värdegrund bygger på en positiv kristen livssyn som vill hjälpa varje individ att utvecklas. Vi har sedan 1987 – då medlemmar ur Pingstkyrkan startade förskolan – ett samarbete med församlingen och kan låna deras lokaler vid luciafirande, julspel och medlemsmöten.

Värdegrunden i praktiken

  • Den gyllene regeln ”allt vad ni vill att människor ska göra mot er, det ska ni också göra mot dem” ska komma till uttryck i empati och en varm umgängeston. Det ska genomsyra personalens bemötande och hur barnen är mot varandra.
  • Varje människa är unik och har ett unikt människovärde. Varje barn ska bli älskat för den unika person det är. Varje barn ska känna sig sett och älskat.
  • Vi strävar efter att lära barnen att känna empati och omsorg till vår nästa. Både de nära kompisarna men också de vi inte känner. Barnen ska förstå att alla människor inte har det lika bra som vi. Vi ska känna tacksamhet över allt gott vi har och stimulera barnen att vilja hjälpa andra. Ett konkret resultat av detta är att förskolan har fadderbarn samt att vi är med i hjälpsändningar till andra länder. Vi inleder också lunchen med en enkel bordsbön/sång/ramsa som ska samla barnen inför måltiden och utgöra grund för reflektion av tacksamhet för att vi får äta oss mätta.
  • Vi strävar efter att lära barnen att förlåta och samsas med även dem man emellanåt blir osams med.
  • Vi människor får en kort tid på jorden som vi ska förvalta på bästa sätt. Det lär oss att förvalta vår miljö och vårt jordklot med omsorg och omtanke. Miljöhänsyn och kunskap om vår natur och vår jord är viktigt i verksamheten. Vi ska bli goda förvaltare. Förståelse för kretsloppet i vår miljö eftersträvas.

Det värdefulla kristna kulturarvet

Några av bibelns berättelser hör till vårt kulturarv och hör till allmänbildning att känna till något om. Flera berättelser kan användas för att exemplifiera hur vi ska vara mot varandra. Den barmhärtige samariten är ett exempel. Likaså en del kristna barnsånger som vi sjunger.

Vi uppmärksammar årets traditioner och högtider. Vid jul har vi luciatåg men också julspel. Vi har tomten i skogen, jullunch och gran vid jul och vid påsk äggjakt och påsklunch men vi tycker också det är viktigt att barnen får förståelse för varför vi firar dessa högtider. Vi vill föra vidare vårt kristna kulturarv, traditioner och kunskaper om dem.

Upp till menyn